Stichting Huyser Möller

 

De stichting zonder winstoogmerk van Huyser Möller zet zich in voor onze projecten op het gebied van sociale impact en impact op de (agro)bosbouw in de cacaogemeenschappen binnen onze toeleveringsketens. De stichting voldoet aan alle voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, oftewel een ‘Public Benefit Organization’ (PBO)), wat betekent dat de inspanningen van de stichting volledig ten goede komen aan het algemeen nut.

 

Het doel van het fonds is om als katalysator te dienen voor betere bestaansmiddelen voor de boeren en bloeiende duurzame cacaogemeenschappen in onze toeleveringsketens door:

 

  • verbetering van de toegang tot kwaliteitsonderwijs
  • economische empowerment van vrouwen en jongeren
  • verbetering van de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg
  • bevordering van milieubescherming en preventie van ontbossing

Het bestuur

 

Voorzitter: Woltherus Hendrikus van Deursen

Bestuurder: Ted Josephus Paulus Boereboom

Secretaris/penningmeester: Jan Jaco Martijn Spanninga

 

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging. Indien nodig kan er een onkostenregeling worden getroffen.

Missie

 

De stichting streeft ernaar een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan haar doelstelling, en wel zodanig dat ten minste 50% van de jaarlijkse inkomsten van de stichting ten goede komt aan de doelstelling. Het bestuur kan hiervan om haar moverende redenen afzien, maar van oppotten mag geen sprake zijn.

Beleid

 

Het bestuur van de stichting streeft ernaar in de eerste plaats een vermogensfonds te zijn en geen fondsenwervende instelling. Het bescheiden vermogen van de stichting wordt aangehouden op een rekening bij een bank in Nederland. Overtollige saldi worden aangehouden op een spaarrekening. Het vermogen wordt vooralsnog niet risicodragend belegd. De twee bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om over de saldi van de stichting te beschikken. Er worden geen onnodige kosten gemaakt, zodat de middelen van de stichting volledig ten goede kunnen komen aan de doelstellingen van de stichting.

In willekeurige volgorde gelden voor een project de volgende gunningscriteria:

 

  • De doelstellingen van het project moeten overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.
  • De aanvraag moet een technisch en gedetailleerd financieel voorstel bevatten.
  • Projectleiding en -coördinatie moeten plaatsvinden op de projectlocatie en anders in Nederland.
  • Projecten die al bekend zijn bij de afzonderlijke bestuursleden hebben prioriteit.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

 

Een nadere beschrijving van de activiteiten van de stichting is te vinden onder de financiële verantwoording.

Contact

 

Zeevangsdijkje 3

1135GR Edam

Netherlands

+31(0)299645751

Info@huysermollerfoundation.com

 

KvK-nummer 89714776

RSIN 865074112

Rechtsvorm Stichting